سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افطار

صوت کامل شاهنامه فردوسی(Mp3)

(قسمت سوم)


Name:  67986.jpg Views: 16 Size:  36.5 هزار بایت


راهنمای دانلود:بر روی فایل کلیک راست کرده و گزینه Save Target As را انتخاب کنید.

نوشته شده در پنج شنبه 89/2/16ساعت 11:46 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

صوت کامل شاهنامه فردوسی(Mp3)

(قسمت دوم)
صفحه 610-620
صفحه 620-630
صفحه 630-640
صفحه 640-650
صفحه 650-660
صفحه 660-670
صفحه 670-680
صفحه 680-690
صفحه 690-700
صفحه 700-710
صفحه 710-720
صفحه 720-730
صفحه 730-740
صفحه 740-750
صفحه 750-760
صفحه 760-770
صفحه 770-780
صفحه 780-790
صفحه 790-800
صفحه 800-810
صفحه 810-820
صفحه 820-830
صفحه 830-840
صفحه 840-850
صفحه 850-860
صفحه 860-870
صفحه 870-880
صفحه 880-890
صفحه 890-900
صفحه 900-910
صفحه 910-920
صفحه 920-930
صفحه 930-940
صفحه 940-950
صفحه 950-960
صفحه 960-970
صفحه 970-980
صفحه 980-990
صفحه 990-1000
صفحه 1000-1010
صفحه 1010-1020
صفحه 1020-1030

راهنمای دانلود:بر روی فایل کلیک راست کرده و گزینه Save Target As را انتخاب کنید.
__________________

نوشته شده در پنج شنبه 89/2/16ساعت 11:44 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

 صوت کامل شاهنامه فردوسی(Mp3)

(قسمت اول)


صفحه 1-10
صفحه 10-20


صفحه 40-50
صفحه 50-60
صفحه 60-70
صفحه 70-80
صفحه 80-90
صفحه 90-100
صفحه 100-110
صفحه 110-120
صفحه 120-130
صفحه 130-140
صفحه 140-150
صفحه 150-160
صفحه 160-170
صفحه 170-180
صفحه 180-190
صفحه 190-200
صفحه 200-210
صفحه 210-220
صفحه 220-230
صفحه 230-240
صفحه 240-250
صفحه 250-260
صفحه 260-270
صفحه 270-280
صفحه 280-290
صفحه 290-300
صفحه 300-310
صفحه 310-320
صفحه 320-330
صفحه 330-340
صفحه 340-350
صفحه 350-360
صفحه 360-370
صفحه 370-380
صفحه 380-390
صفحه 390-400
صفحه 400-410
صفحه 410-420
صفحه 420-430
صفحه 430-440
صفحه 440-450
صفحه 450-460
صفحه 460-470
صفحه 470-480
صفحه 480-490
صفحه 490-500
صفحه 500-510
صفحه 510-520
صفحه 520-530
صفحه 530-540
صفحه 540-550
صفحه 550-560
صفحه 560-570
صفحه 570-580
صفحه 580-590
صفحه 590-600
صفحه 600-610

راهنمای دانلود:بر روی فایل کلیک راست کرده و گزینه Save Target As را انتخاب کنید.


نوشته شده در پنج شنبه 89/2/16ساعت 11:42 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |

 


آغاز کتاب
کیومرث
هوشنگ
طهمورث
جمشید
ضحاک
فریدون
منوچهر
پادشاهی نوذر
پادشاهی زوطهماسپ
پادشاهی گرشاسپ
کیقباد
پادشاهی کی?کاووس و رفتن او به مازندران
رزم کاووس با شاه هاماوران
سهراب
داستان سیاوش
پادشاهی کیخسرو شصت سال بود
گفتار اندر داستان فرود سیاوش
داستان کاموس کشانی
داستان خاقان چین
داستان اکوان دیو
داستان بیژن و منیژه
داستان دوازده رخ
اندر ستایش سلطان محمود
پادشاهی لهراسپ
پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود
داستان هفتخوان اسفندیار
داستان رستم و اسفندیار
داستان رستم و شغاد
پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود
پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود
پادشاهی داراب دوازده سال بود
پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
پادشاهی اسکندر
پادشاهی اشکانیان
پادشاهی اردشیر
پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود
پادشاهی اورمزد
پادشاهی بهرام اورمزد
پادشاهی بهرام نوزده سال بود
پادشاهی بهرام بهرامیان
پادشاهی نرسی بهرام
پادشاهی اورمزد نرسی
پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
پادشاهی اردشیر نکوکار
پادشاهی شاپور سوم
پادشاهی بهرام شاپور
پادشاهی یزدگرد بزه?گر
پادشاهی بهرام گور
پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
پادشاهی هرمز یک سال بود
پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود
پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود
پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود
پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
پادشاهی خسرو پرویز
پادشاهی شیرویه
پادشاهی اردشیر شیروی
پادشاهی فرایین
پادشاهی پوران دخت
پادشاهی آزرم دخت
پادشاهی فرخ زاد
پادشاهی یزدگرد


نوشته شده در پنج شنبه 89/2/16ساعت 11:38 صبح توسط ققنوس نظرات ( ) |


Design By : Pichak